Публикации

Показват се публикации от Ноември 7, 2015

Никой не губи това, което няма...

Изображение
Доритрихилядигодинидаживеешидесетхилядипотолкова, всепакнезабравяй, чевсекигубисаможивота, койтоживее, иживеесаможивота, койтогуби. Доедноисъщосесвеждатнай-дълготоинай-краткото. Настоящетозавсичкиееднаквоигубенотоееднаквоитова, коетооставяме, изглеждатолкованезначително. Защоточовекнегубинитоминалото, нитобъдещето. Какможедамусеотнеметова, коетоняма. Татезидвеположениятрябвадасапостоянновмисълтати —първо, чеотвечнивременавсичкопазинепромененвидасиисевъртивкръгиченямазначениедалищегогледамвсесъщотостогодини, двестагодиниилибезкрайновреме; второ, чеидълголетникът, итози, койтоумирасъвсеммлад, губятедноисъщо. 
Човекможедабъделишенсамоотнастоящето, понежесамонегопритежава. 
Никойнегубитова, коетоняма.
Марк Аврелий

* * *